шаблоны joomla 1.7

У сфері дошкільної освіти

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

 

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

49004, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова 1, інформаційно-ресурсний центр «Відкрита влада»,  адміністративні послуги

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

щовівторка ( з 9.00 до 13.00, з 13.45 до 20.00)та пята субота місяця (з 9.00 до 13.00, з 13.45 до 16.00))

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

(056) 7427087, 7706838,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.openpower.dp.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

“Про освіту”,  стаття 15, пункт 3.

“Про дошкільну освіту”, стаття 21, пункт 3.

“Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, стаття 2.

“Про адміністративні послуги”, стаття 3.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

від 08.08.2007 №1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”(зі змінами), пункт 2, підпункт 1.

від 29.08.2003 №1380 “Про ліцензування освітніх послуг”, пункт 2.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

від  17.09.2012 №1021 «Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення  ліцензування освітніх послуг у сфері  дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти».

від 17.09.2012 №  1022 «Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2012 року за № 1685/21997.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

розпорядження голови облдержадміністрації від 01.09.2011 №Р-582/0/3-11 «Про роботу суб’єктів надання адміністративних послуг у регіональному інформаційно-ресурсному центрі «Відкрита влада».

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Надання освітніх послуг суб’єктом господарювання підлягає  ліцензуванню

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Навчальний заклад (юридична особа) подає до органу ліцензування (до департаменту освіти і науки облдержадміністрації) заяву про проведення ліцензування із зазначенням виду освітньої послуги, ліцензованого обсягу та реквізитів навчального закладу за затвердженою МОНмолодьспортом формою, до якої додаються:

                1). Копії установчих документів (статуту, положення, рішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу).

                2). Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).

                3). Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги (рішення власника (власників) навчального закладу або органу управління, визначеного статутом навчального закладу, про ліцензування освітньої послуги або підтримку ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги).

                4). Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена департаментом освіти і науки облдержадміністрації .

                У концепції повинні бути відображені такі аспекти.

                І. Загальна характеристика навчального закладу (інформація про рік заснування, форму власності, відомчу належність, стисла історична довідка про основні етапи розвитку).

                ІІ. Можливості навчального закладу щодо надання освітніх послуг: матеріально-технічна база, кадровий склад, навчально-методичне забезпечення.

                ІІІ. Напрями та зміст розвитку навчального закладу.

   5). Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад педагогічних і медичних працівників за формою згідно з додатком 1 (таблиці 1, 2).

                6).Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про:

перелік приміщень навчально-виховного призначення (навчальних, побутових) та інших приміщень (у тому числі для медичного обслуговування та організації харчування дітей), групових, спортивних та ігрових майданчиків та їх площі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 3);

обладнання приміщень навчально-виховного призначення (в тому числі меблі, навчальне обладнання, комп’ютерне забезпечення) та майданчиків за формою згідно з додатком 1 (таблиця 4).

Інформація наводиться з урахуванням вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 №847, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 року за № 71/8670; Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-4-97 "Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів", затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27.06.1996 № 117, Санитарных правил устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85, утвержденных заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 20.03.1985 № 3231-85, согласованных заместителем Министра просвещения СССР 11.03.1985.

7). Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про забезпечення навчально-виховними програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими МОНмолодьспортом України, за якими буде організовано навчально-виховний процес, за формою згідно з додатком 1 (таблиці 5, 6).

8). Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.

Договори оренди повинні бути оформлені з урахуванням вимог законодавства (статті 793, 794 Цивільного кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000  №774 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09.08.200 № 1329), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12. 2000 за № 931/5152.

9). Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки.

10). Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).

Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником, підпис якого засвідчується печаткою навчального закладу. Справа складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією аркушів.

                На ліцензування подаються оригінали або засвідчені відповідно до інструкції з діловодства навчального закладу копії документів.

                Титульна сторінка справи оформлюється за формою згідно з додатком 2. До органу ліцензування подається один примірник справи, другий зберігається у навчальному закладі.

                3. Фізична особа ― підприємець, що провадить діяльність у сфері дошкільної освіти, подає до органу ліцензування заяву про проведення ліцензування із зазначенням виду освітньої послуги та ліцензованого обсягу за затвердженою МОНмолодьспортом формою, до якої додаються:

                1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;

                2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

                3) копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

                4) медичну довідку встановленого зразка ”.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Навчальний заклад (юридична особа) подає до органу ліцензування (до департаменту освіти і науки облдержадміністрації) заяву про проведення ліцензування із зазначенням виду освітньої послуги, ліцензованого обсягу та реквізитів навчального закладу за затвердженою МОНмолодьспортом формою.

Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником, підпис якого засвідчується печаткою навчального закладу. Справа складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією аркушів.

На ліцензування подаються оригінали або засвідчені відповідно до інструкції з діловодства навчального закладу копії документів.

Титульна сторінка справи оформлюється за формою згідно з додатком 2. До органу ліцензування подається один примірник справи, другий зберігається у навчальному закладі.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга платна

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 №1380 “Про ліцензування освітніх послуг” визначено розмір плати за видачу (у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), переоформлення ліцензії, а також видачу копії та дубліката ліцензії (у розмірі  п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Відповідно до листа Державної акредитаційної комісії України від 18.03.2011 №301-ДАК плата вноситься суб’єктом освітньої діяльності на рахунок місцевого бюджету в територіальному органі Державного казначейства за місцем реєстрації навчального закладу на відповідно новий код бюджетної класифікації 22011800 (плата за ліцензії та сертифікати). 

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

255 грн.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Відповідно до листа Державної акредитаційної комісії України від 18.03.2011 №301-ДАК плата вноситься суб’єктом освітньої діяльності на рахунок місцевого бюджету в територіальному органі Державного казначейства за місцем реєстрації навчального закладу на відповідно новий код бюджетної класифікації 22011800 (плата за ліцензії та сертифікати). 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 №1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”(зі змінами) визначає строк розгляду ліцензійної справи та видачу ліцензії у термін до 4 місяців. 

 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. матеріали ліцензійної справи  підготовлено з порушеннями вимог до них.

2.не відповідність інформації наданої у матеріалах ліцензійної справи і стану речей у закладі.

3.не відповідність фахової освіти працівників заявленому статусу.

4.відсутність навчальних приміщень для надання освітніх послуг та не відповідність нормативам санітарно-гігієнічних та протипожежних правил.

5.відсутність навчально-матеріальної бази для здійснення навчально-виховного процесу.

6.порушення ліцензійних умов у попередній період роботи та не своєчасне інформування органу ліцензування про зміну обставин в освітній діяльності.

7.порушення прав дітей під час навчально-виховного процесу.

8. перешкоджання роботі експертів.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видається ліцензія на право здійснення господарської діяльності у сфері освіти за заявленими напрямками: у сфері дошкільної освіти (1.Догляд за дітьми дошкільного віку; 2. Виховання і навчання дітей дошкільного віку; 3. Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку).

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Лист щодо відмови у ліцензуванні або позитивне вирішення питання щодо видачі ліцензії після її оплати – отримання ліцензії за заявленим напрямком.

16.

Примітка

 

ЗАЯВА про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної освіти для юридичної особи