шаблоны joomla 1.7

Становлення правової культури учнів засобами громадянської освіти

Кавалер Олена Володимирівна,
заступник директора з виховної роботи Кам’янської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Нікопольського району

ЗМІСТ

1.              Вступ

2.              Правова освіта – в дії!

3.              План роботи з правового виховання

4.              План роботи з учнями, схильними до правопорушень

5.              План заходів щодо роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах

6.              План роботи групи оперативного реагування

7.              План засідань групи оперативного реагування

8.              Тиждень правових знань

9.              Місячник правових знань

10.          Пам’ятка для учнів щодо запобігання правопорушень

11.          Орієнтовна тематика занять батьківського всеобучу

12.          Рекомендована тематика класних годин

13.          Тематика загальношкільних заходів

14.          Робота з учнями девіантної поведінки

15.          Засідання-тренінг «Права моєї країни»

16.          Висновки

 

ВСТУП

 

Знання права заслуговує найвищої шани.

Ульпіан

Соціально-економічна ситуація початку XXI ст. в Україні, несприятливе побутове оточення, важке матеріальне становище сімей і погіршення на цьому ґрунті внутрішньо-сімейних стосунків, недоліки в організації шкільного виховання і закриття позашкільних закладів – усе це призводить до збільшення кількості дітей і підлітків, поведінка яких не відповідає моральним і правовим нормам. Як свідчать дослідження, швидко збільшується кількість учнів, які не вчаться і не працюють. Це призводить до поширення злочинності серед неповнолітніх, випереджає їїзагальне зростання.

Педагоги не приділяли належної уваги правовому вихованню, показником цього є те, що лише на початку 90-х років XXст. у шкільну програму почали вводити правознавство. Однак воно не давало глибоких знань про право та закон, а іноді, зважаючи на некомпетентність вчителя, підмінювалися правові поняття.

Здатність людини розуміти норми моралі та законів й відповідним чином поводитися не є вродженою. Ці властивості виникають під дією особливих (спеціальних) виховних заходів, у комунікації людини з іншими людьми, у процесі їх участі в різних видах діяльності.

У Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності зазначено, що «визначальною характеристикою громадянської зрілості та громадянського виховання є розвинена правосвідомість - усвідомлення своїх прав, свобод, обов'язків, ставлення до закону та державної влади». Правосвідомість охоплює знання, почуття, волю, уяву, думку і сферу підсвідомого духовного досвіду особистості.

Для розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомості та правової культури населення. Великого значення у світлі цього набувають правове виховання і правова освіта. Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства еволюційний розвиток жодного суспільства не відбувається. Підвищення рівня правових знань у населення України, його правосвідомості та правової культури можливі лише за умови повсякденного, професійно організованого правового виховання, здійснюваного з використанням усіх його форм, у тому числі й за допомогою науково обґрунтованої юридичної літератури та нових технологій організації діяльності.

Розуміння основ різних галузей права – необхідна умова життєдіяльності кожного громадянина України.

Таким чином, актуальність даного дослідження полягає у необхідності появи нових сучасних методик роботи з учнями в загальноосвітніх школах для вдосконалення їх знань та умінь щодо правознавчих дисциплін.

Об’єктом дослідження є правова свідомість учнів, що потребує постійного вдосконалення.

Предметом – навчально-пізнавальний процес становлення правової культури учнів засобами громадянської освіти.

Мета дослідження полягає у якомога ширшому розкритті проблем пов’язаних з удосконаленням правового виховання школярів та методик для їх вирішення.

Серед головних завдань даного дослідження виділяються такі:

       *            розкриття необхідності та ефективності правового виховання в сучасній загальноосвітній школі;

       *            охарактеризувати форми правової свідомості;

       *            проаналізувати необхідність та шляхи правового виховання.

 

Очікувані результати

Учні:

·        знають основні права і свободи громадян суспільства, правової держави, основні міжнародні акти про права людини;

·        усвідомлюють глибокий зміст та сутність прав людини, їх моральну зумовленість та взаємозв’язок з етичними, політичними, культурними нормами суспільства;

·        переконані в необхідності правомірної поведінки, дотримання правових обов’язків умінь користуватися механізмом захисту прав і свобод;

·        уміють вільно висловлювати й відстоювати свою точку зору, з повагою ставляться до інших поглядів.

 

ПРАВОВА ОСВІТА – В ДІЇ!

 

Правове виховання – це складова частина виховного процесу в цілому. Але воно впливає не тільки на свідомість, але і на відповідальну сторону поведінки, формує переконаність у необхідності суворого додержання закону, прав і обов’язків. Мета правової освіти та правового виховання – створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні правова культура, усвідомлення цінності свобод і прав людини та надання основних знань щодо їх реалізації. Кінцевим результатом правовиховної роботи є реальні справи, вчинки людини в сфері правових відношень, які свідчать про дієвість правового виховання.

Правове виховання в Кам’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня здійснюється на основі Конституції України, Національної Програми правової освіти населення України та річного плану роботи школи.

У виховній системі школи правова освіта та правове виховання школярів(див. схему 1) посідає виняткове місце. Сьогодні в Україні назріла потреба серйозно зайнятись правовим вихованням школярів, оскільки спостерігається тенденція зростання дитячої злочинності.

Схема 1.

Правове виховання – це робота з великими й малими групами неповнолітніх за місцем навчання й перебування. Правове виховання передбачає перш за все знайомство неповнолітніх із законами нашої держави. Це знайомство здійснюється на різних рівнях: у дошкільному дитячому закладі, в родині, в школі, під час читання книг, газет, журналів, перегляду фільмів, телепередач, прослуховування передач радіо…

Дитина живе і розвивається в соціумі, де на її особистість впливають різноманітні фактори (див. схему 2).

Схема 2.

 

 

Особистість дитини

Сім’я

Школа

Друзі

Вулиця

Засоби масової інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Нарешті, учні одержують правові знання з курсу шкільної дисципліни «Основи правознавства». Цей курс має велике значення для формування правової культури, вміння захищати свої права та загальновизнані суспільні цінності, не забуваючи при цьому про свої власні обов’язки людини й громадянина. Адже демократичні перетворення в нашій державі, які сприяють підвищенню активності особи як суб’єкта суспільних відносин, вимагають глибокого розуміння кожною молодою людиною суспільно-політичних  подій, що відбуваються в Україні, та усвідомлення необхідності дотримуватися законів. І хоча на календарі вже ІІІ тисячоліття, як ніколи актуально для України звучать слова давньогрецького філософа Аристотеля: «Держава створюється не заради того, щоб жити, але переважно для того, щоб жити щасливо». Викладається курс в 9-11 класах. Кожен учень забезпечений навчальним підручником. Значної допомоги з освоєння учнями правових знань надають таблиці, якими школу забезпечив районний відділ освіти.

Сучасне життя доводить, що обмежитись лише цим ніяк не можливо. Загальна мета та конкретні завдання правового виховання учнів вирішуються в процесі навчальної діяльності. Одночасно виділяються конкретні і безпосередні задачі правового виховання.

До них слід віднести наступні:

Ø формування в кожного учня  системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв’язок права з навколишньою дійсністю;

Ø формування поваги до держави, до її органів влади;

Ø прищеплення навичок правосвідомої поведінки;

Ø виховання нетерпимості до різноманітних правопорушень;

Ø формування потреб та умінь активно захищати в установленому законом порядку свої законні права та законні свободи;

Ø формування вміння протистояти негативним поглядам на нашу державу, на її закони.

Здійснювати правове виховання, сприяти йому повинен кожен педагог. Основним фахівцем, звичайно, є вчитель правознавства та історії, саме він є керівником шкільного правового центру. Консультантом-координатором з питань правового виховання є заступник директора з виховної роботи.

На початку навчального року планується робота школи з правового виховання; робота з учнями, схильними до правопорушень; робота групи оперативного реагування та інша правовиховна робота.

 

ПЛАН РОБОТИ З ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведення

Класи-учасники

Відпові-дальні

1.

Місячник всеобучу. Проведення рейду «Урок», заходів щодо соціального захисту дітей.

Вересень 

1-11

ЗВР

 

2.

Місячник щодо дотримання законо-давства про обов’язкову середню освіту.

Жовтень, січень

1-11

ЗВР

 

3.

Організація психолого-педагогічної служби «Посередник».

Вересень

1-11

Психолог

4.

Проведення дискусій:

«Чи потрібен я Україні таким, яким є сьогодні»;

«Як ви розумієте і співвідносите поняття «свобода» та «відпові-дальність»?».

 

Жовтень

 

Березень

 

9-11

 

5-8

 

Вчитель права

Класні керівники

5.

Проведення диспутів:

-     «Що таке правомірна поведінка».

-     «Шкідливі звички чи життя в своє задоволення?».

 

Жовтень

Квітень

 

5-8

 

 

Класні керівники

6.

Бесіди на тему:

-     «Ми – діти світу».

-     «Права людини.».

-     «Декларація прав дитини та Конвенція ООН про права дитини».

 

Жовтень

Листопад

 

1-4

8-11

1-7

 

Класоводи

Класні керівники

7.

Проведення тематичних пресінформації (згідно плану).

Протягом року

1-11

Класоводи, кл. кер.

8.

Проведення батьківського всеобучу щодо правового    виховання (згідно плану).

Протягом року

1-11

Класоводи, класні керівники

9.

Робота групи оперативного реагування школи (згідно плану).

Протягом року

 

Директор школи

10.

Проведення місячника превентивного виховання (згідно річного плану школи).

Листопад

1-11

ЗВР

11.

Проведення тематичних лекцій:

«Завдання та призначення українського кримінального права» за участю працівників РВ УМВС;

«Падіння моралі. Проституція. Наслідки».

 

Грудень

 

 

Травень

 

9-11

 

 

9-11

 

Педагог-організатор

 

Вчитель права

12.

Проведення учнівських конференцій:

-     «Взаємозв’язок права і моралі. Як вони допомагають один одному.».

-     «Діти, злочин і кара».

 

Січень

 

Березень

 

5-11

 

9-11

 

Вчитель права,

класні керівники

13.

Літературно-правова година «Якщо ви ввічливі…»

Січень

1-4

Класоводи

14.

Зустрічі з працівниками податкової інспекції, РВ ДАІ, служби у справах неповнолітніх, ЦРЛ, органів влади та місцевого самоврядування з питань  правового та превентивного виховання.

Протягом року

1-11

Педагог-організатор

15.

Рольова гра:

-     «Захист прав дітей в нашій державі».

-     Гра КВК «Кращій правознавець школи».

 

Квітень

 

 

 

1-4

9-11

 

 

Класоводи

Вчитель права

16.

Продовження роботи історико-правового гуртка «Юний правознавець».

Протягом року

8-11

Керівник гуртка

17.

Відзначення Дня прав людини:

-         година спілкування «Ідеал сучасної молодої людини, громадянина України»;

-         залікова гра з правознавства «Найрозумніший»;

-         ознайомлення учнів з «Декларацією прав людини».

-          участь у районному конкурсі «Історія України і державотворення».

Грудень

 

 

5-9

 

 

10-11

 

1-4

 

10-11

 

Класні керівники

 

Вчитель права

Класні керівники

Вчитель права

18.

Індивідуальні бесіди з учнями з профілактики правопорушень.

Протягом року

1-11

Класні керівники, класоводи

19.

Участь у тематичних змаганнях та конкурсах дитячої творчості, що оголошують  юстиція, податкова інспекція, РВ ДАІ, служба у справах неповнолітніх тощо.

Протягом року

5-11

ЗВР

 

 

ПЛАН РОБОТИ З УЧНЯМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ

 

№ з/п

Назва

заходу

Термін проведення

Відпові-

дальний

1.

 

Поновлення картотеки даних на дітей, схильних до правопорушень, порушень Законів життя школи, вживання алкогольних, тютюнових та наркотичних речовин.

Вересень

ЗВР

 

2.

Виявити конкретні причини пропусків занять учнями, оперативно вживаючи заходів виховного впливу на підлітків.

Протягом року

Класні керівники

3.

Залучати учнів, схильних до правопорушень, до роботи в гуртках, спортивних секціях.

Протягом року

Кл. кер., кер. гуртків, секцій

4.

З метою профілактики правопорушень організувати зустрічі учнів школи з працівниками кримінальної міліції, центру соціальних служб для молоді, служби у справах неповнолітніх, дільничним інспектором.

Протягом року

Педагог-організатор

5.

Провести бесіди: «Закон обов’язковий для всіх», «Діти. Злочин. Кара.», «Як ви розумієте поняття «свобода» і «відповідальність»?», «Закони життя школи».

Протягом року

Класні керівники

6.

З метою превентивного виховання та підвищення морального здоров’я учнів провести зустрічі з лікарями різного фаху, а також бесіди про шкідливість алкоголю, тютюну, наркотиків.

Протягом року

Педагог-організатор

7.

Дослідити умови проживання учнів, схильних до правопорушень, тримати постійний зв’язок з батьками.

Протягом року

Класні керівники

8.

Проводити батьківський всеобуч щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

Щомісяця

Класні керівники

9.

Продовжити роботу групи оперативного реагування.

Протягом року

Директор школи

10.

Залучати учнів, схильних до правопорушень, до участі у класних та позакласних заходах.

Протягом року

Класні керівники

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Поновлення картотеки даних на сім’ї СЖО.

Вересень

ЗВР

2.

 

Складання актів матеріально-побутових умов  сімей СЖО. Встановлення причин виникнення складних життєвих обставин.

Вересень

Класні керівники

3.

 

Профілактичні бесіди з дітьми із сімей СЖО про виконання правил для учнів та Законів життя школи.

Протягом року

Директор школи, класні керівники

4.

Бесіди з батьками про виконання батьківських обов’язків щодо навчання та виховання їхніх дітей.

Протягом року

Директор школи, класні керівники

5.

 

Засідання групи оперативного реагування з питань профілактичної роботи з сім’ями СЖО та їх дітьми.

Жовтень,

грудень, березень, травень

Голова групи оперативного реагування

6.

Оформлення подання до Придніпровської с/р з проханням порушити питання про притягнення до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків батьків неблагополучних сімей (в разі необхідності).

По мірі необхід-ності

Адміністрація школи

7.

 

В рамках Всеукраїнської акції «Урок» спільно з органами місцевого самоврядування та дільничним інспектором відвідати неблагополучні сім’ї вдома та провести рейди по виявленню дітей, що порушують соціальні норми поведінки школярів.

Вересень, березень

Адміністрація школи

8.

 

Забезпечення морально-етичних, санітарно-гігієнічних умов життя дітей із неблагополучних сімей. Залучення до співпраці працівників ФАПу, органів місцевого самоврядування, служб соц. захисту РДА, кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Протягом року

Педагог-організатор, психолог

9.

 

Охоплювати батьківським всеобучем батьків з неблагополучних сімей.

Протягом року

Директор школи

10.

 

Охоплювати дітей із сімей СЖО гуртковою роботою.

Протягом року

Класні керівники

 

ПЛАН РОБОТИ ГРУПИ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ

 

№ п/п

Зміст

заходу

Термін виконання

Відповідальні

1.

 

З метою запобігання правопорушень, пропусків занять учнями та їх бездоглядності продовжити роботу групи оперативного реагування у складі адміністрації школи, керівника правового центру, психолога, голови батьківського комітету, представників Придніпровської сільської ради, дільничного.

Протягом року

Директор школи.

2.

 

Проводити засідання групи оперативного реагування (згідно плану роботи) з питань:

-         розгляд особових справ учнів, що систематично прогулюють уроки, порушують Закони життя школи, вживають алкоголь, нецензурну лексику, палять;

-         соц. захист та оздоровлення дітей пільгової категорії, ВШК та обдарованих учнів влітку;

-         проведення рейдів «Бездоглядність».

 

 

по мірі необхідності

 

протягом року

 

щокварталу

 

 

Директор школи

 

 

ЗВР

 

 

Адміністрація, кл. кер.

3.

 

 

 

Поновлення картотеки даних на:

-         учнів ВШК;

-         учнів «групи ризику»;

-         сім’ї СЖО.

 

протягом року

 

 

Пед.-орг.

Вч. основ здоров’я

4.

 

Провести акцію «Урок» (всеобуч дітей в мікрорайоні).

вересень, січень

ЗНВР

 

 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ ГРУПИ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ

 

1 засідання – жовтень

Тема:    Аналіз картотеки даних на учнів постійного педагогічного контролю та сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2 засідання – грудень

Тема:    Співпраця різних суб’єктів превентивної роботи в процесі забезпечення адекватної соціальної реабілітації учнів з асоціальною поведінкою.

 

 

 

3 засідання – березень

Тема:    Початок літньої оздоровчої компанії – 2013. Обговорення кандидатур учнів-претендентів на поїздку до Болгарії та літніх оздоровчих таборів на території України для відпочинку і оздоровлення.

4 засідання – травень

Тема:    Підсумки профілактичної роботи та аналіз стану злочинності за                2012 – 2013н.р.

 

Великий інтерес в учнів має тиждень (місячник) правових знань, місячник превентивного виховання. За планом тижня або місячника завжди передбачаються заходи, що викликають в учнів особливий інтерес. Це і конкурси малюнків, плакатів, листівок на правову тематику; спецвипуск шкільної газети «Палітра» (див. додаток 3), цікаві зустрічі з лікарями, працівниками органів внутрішніх справ та іншими фахівцями; вікторини, КВК та брейн-ринги. Велике практичне значення мають тести: психологічні, профорієнтаційні. За їх допомогою можна стимулювати роботу над собою в учнів, що потребують певної корекції поведінки, які ще не визначились з вибором професії.

 

ТИЖДЕНЬ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ

 

№ з/п

Дата

Назва заходу

Учасники

Відповідальні

1.

 

 

Загальношкільна лінійка. Оголошення тижня правових знань.

1-11 кл.

 

ЗВР

 

2.

 

Випуск газети «Юний правознавець».

9-11 кл.

 

Вчитель права

3.

Брейн-ринг «Права та обов’язки громадян України. Діти та їхні права.

9-А, 9-Б кл.

Вчитель права

4.

 

Робота «пошти довіри». Консультації для учнів.

1-11 кл.

 

Психолог

5.

Гра-конкурс «Запитання від Феміди».

10-11 кл.

Вчитель права

6.

Зустріч с дільничним Ковбасою Ю.М.. Час правових запитань та відповідей.

7-11 кл.

Педагог-організатор

7.

Бесіда-подорож «Я і мої права».

1-4 кл.

Класоводи

8.

Тематичні пресінформації по класах. Виступи членів історико-правового гуртка «Юний правознавець».

1-11 кл.

Класні керівники, класоводи

9.

Круглий стіл «Здорова дитина – майбутнє України».

11 кл, вч. права, фіз. вих., адміністрація.

Вчитель фізичного виховання

10.

Відкритий захід «20 листопада -  Всесвітній День дитини»

5-7 кл.

Класні керівники

11.

Захист проекту «Правова освіта – в дії!».

8-11 кл.

Кер. іст.-прав. гуртка

12.

Загальношкільна лінійка. Підведення підсумків тижня.

1-11

ЗВР

 

МІСЯЧНИК ПРАВОВИХ ЗНАНЬ

 

 

1 тиждень місяця

2 тиждень

місяця

3 тиждень

місяця

4 тиждень місяця

Понеділок

Організаційна лінійка, що відкриває місячник правових знань

 

Анкетування учнів, щодо їх кримінальної обізнаності та відповідальності

Робоча лінійка. Зустріч з дільничним інспектором за результатами анкетування

Роб. лінійка. Інформація за результатами рейдів чергових по школі: «Найдисциплі-нованіший учень, клас»

Вівторок

Конкурс листівок-агіток «Ти і право, твої права»

 

Конкурс малюн-ків «Вийдеш на вулицю – зустрінешся з правом».

Конкурс пла-катів, колажів на правову тематику «Це – порушення права».

Конкурс газет на правову тематику

Середа

 

Класна година для учнів середніх класів «Ти і закон»

Класна година – посиденьки для дівчат старшокласниць «Злочин, який не розголошується»

Бесіда з елементами практикуму для юнаків «Як не стати жертвою злочину»

КВК для учнів середніх класів «Дружимо із правом».

Вікторина для молодших учнів «Чи знаєш ти іс-торію державних символів?»

Четвер

Тематичні пресінформації по класах або через шкільне радіо

«Дружимо з правом – право дружить з нами»

«Дитячі та молодіжні групи, течії: за чи проти»

«Проблеми паління. Організм підлітка.»

Огляд місцевої періодики на правову тематику.

П’ятниця

Батьківський лекторій «Проблеми профілактики девіантної поведінки неповнолітніх»

Зустріч з районним наркологом. Бесіда «Нарко-тична небезпека поряд»

Лекторій для учнів з теми «Що потрібно знати про алкоголізм?»

Правовий брейн-ринг для учнів-старшокласників «Кращий знавець права»

 

     Чимало учнів школи різних років випуску зв’язали своє життя з правом: закінчили або ще навчаються в юридичних навчальних закладах.

Правове виховання учнів має два взаємозв’язаних аспекти. З одного боку, воно спрямоване на необхідність дотримуватись правил поведінки в школі, суспільних місцях, за місцем проживання. З іншого боку дає учням перспективу на майбутнє, навчає поважати закон. Ось чому для них звертається увага на ті норми та розділи права, які захищають їх права та законні інтереси: норми сімейного, трудового,  житлового,  громадського  права, тобто на ті питання, з якими вони зустрінуться за стінами школи. Наприклад, вже п’ять років підряд у вересні вся школа живе в очікуванні виборів активу учнівського самоврядування. Провести можна банально, звично, просто. Ми пішли іншим шляхом – своєрідна гра у вибори до шкільної «верховної ради»  - реалізація проекту «Вибори учнівської ради».Організовуючи вибори в стінах школи, підлітки отримують не тільки можливість втілювати власні думки та ідеї, але й формують важливі уміння, що допоможуть у майбутньому активно включитися в усі життєві процеси.

Профілактичне значення виховного впливу на поведінку неповнолітніх, яке може бути сформоване тільки знаннями про правові вимоги, про юридичні наслідки здійснених правопорушень і злочинів, впливає на вироблення позитивних настанов, на прийняття рішень в конкретній життєвій ситуації, на зіставлення своєї поведінки з вимогами закону. Все це, як правило, попереджує правопорушення та здійснення злочинів неповнолітніми. З 2006 року учнівський та вчительський колектив веде свою навчально-виховну діяльність за власним Закономжиття школи.

ПАМ’ЯТКА

для учнів щодо запобігання правопорушень

 

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Конституція України.Стаття 68.

 

Пам’ятай: За здійснення правопорушення обов’язково настає індивідуальна (особиста) відповідальність. Це, так би мовити, встановлена державою “плата” правопорушника за ті негативні наслідки, шкоду, спричинені його поведінкою.

     Відповідальність, як і правопорушення, є кількох видів.

1.     Дисциплінарна відповідальність: не виконано завдання, порушено дисципліну, допущено спізнення на роботу. Можливі – запис у щоденнику, оголошення догани, звільнення з роботи.

2.     Адміністративна відповідальність: порушення Правил дорожнього руху, не сплачується проїзд в транспорті; людина розпиває алкогольні напої у громадських місцях, голосно лає інших, використовуючи нецензурні слова; чіпляється до людей, заважаючи їм своєю поведінкою; туристи розпалюють багаття в лісі в заборонених місцях ...

     На порушників накладаються штрафи, можливе офіційне попередження, позбавлення спеціальних прав, адміністративний арешт на 15 діб. Відповідальність наступає з 16 років або відповідають батьки.

1.     Цивільно-правова відповідальність: коли порушення завдає особі чи установі, організації, державі, школі матеріальної шкоди. Цивільна відповідальність залежить від віку порушника(якщойомуменше15років,тошкодукомпенсуватимуть батьки).

2.     Кримінальна відповідальність: за найнебезпечніші правопорушення (вбивство, завдання людині тілесних ушкоджень, крадіжку, хуліганство, тощо). Такі правопорушення мають найтяжчі наслідки, тож і відповідальність буде суворішою. Їй підлягають особи з 16 років, а за деякі злочини – навіть із 14 років.

Р.S. А головне, діти, не допускайте ніяких правопорушень навіть якщо вам 6, 7, 8 – 13 років. Це може увійти в звичку, і в 14 років вже буде пізно отямитись.Перш ніж розбити шибку, подумай, чи вистачить у твого батька грошей на нову; перш ніж когось образити, постав себе на його місце (як, приємно?); перш ніж відповісти грубістю на грубість – порахуй до 10 і заспокойся; перш ніж залізти у чужу кишеню – озирнись, за тобою стежить... твоя совість ...

     Велика увага приділяється організації і проведенню правового виховання батьків, в першу чергу в рамках батьківського лекторію. Тематика бесід, лекцій, конференцій, консультацій та практичних занять планується на рік.

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА БАТЬКІВСЬКОГО ВСЕОБУЧУ

 

Бесіди. Лекції. Конференції.

1.     Турбота про виховання дітей – конституційний обов’язок батьків.

2.     Чим дітей приваблює вулиця? Як навчити дитину на сумнівні пропозиції говорити: «Ні!».

3.     Права дитини. Дотримання їх у сім’ї.

4.     Покарання та заохочення. За чи проти.

5.     Типові помилки у сімейному вихованні. Як їм запобігти?

6.     Правове виховання дітей у сім’ї. Виховання моральної свідомості.

7.     Законодавство України про відповідальність батьків за виховання своїх дітей.

8.     Відповідальність батьків за збереження здоров’я дітей.

9.     Роль батьків у запобіганні шкідливих звичок.

10. Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок: вживання дітьми наркотиків та куріння.

Семінари з обміну досвідом.  

1.     Помилки сімейного виховання. Як їх не допустити.

2.     Права та обов’язки матері та батька, що виховують дитину.

3.     Запобігання злочинності серед неповнолітніх.

4.     Небезпечні ігри підлітків, небезпечні захоплення – до чого вони ведуть.

5.     Шкідливі звички: трагедія сім’ї чи набуте з вулиці? Що робити?

6.     У чому шкідливість алкоголю і куріння? Як про це довести дитині.

Диспути (батьки і діти).

1.     Що таке проблемні діти? Причини появи таких дітей.

2.     Хто несе відповідальність за наші вчинки: ми, школа, батьки?

3.     Чи маємо ми право на самостійність?

4.     Чи існує обов’язок перед батьками? Що це?

Консультації працівників органів внутрішніх справ, лікарів.

1.     Проблеми профілактики девіантної поведінки неповнолітніх.

2.     Насильство в сім’ї. Що порушується?

3.     Підлітки та закон (за результатами анкетувань, рейдів).

4.     Правова відповідальність неповнолітніх.

5.     Твоє здоров’я в твоїх руках: вплив алкоголю та наркотичних засобів на організм підлітка.

6.      Розпуста в сексі – шлях до рабства.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КЛАСНИХ ГОДИН

 

1.     Ти – громадянин України.

2.     Священні символи держави.

3.     Правові пам’ятки України.

4.     Діти України про свої права.

5.     Ми всі господарі природи, тож бережімо її вроду.

6.     Шкідливі звички шкільної молоді.

7.     Шлюб – вершина щастя чи початок випробувань?

8.     Проблема торгівлі людьми та конкретні заходи в цьому напрямі.

9.     Наркоманія – дорога в безодню.

10. Крок у доросле життя.

11. Шкідливі звички. Що робити.

12. Жінки мають право.

 

ТЕМАТИКА ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИХ ЗАХОДІВ

 

1.     Живи і міцній, Українська державо! (до дня Соборності України).

2.     Право в нашому житті (правовий захід для старших учнів).

3.     Розумники й розумниці (правова гра для молодших школярів).

4.     Магістри юстиції (правовий КВК).

5.     Радіопередача «Проблеми паління» (шкільний рейд).

6.     Конкурс класних газет, колажів, листівок «Що потрібно знати про алкоголізм?» (проблема очима дітей).

Крім того до послуг класних керівників та класоводів у кабінеті методики з виховної роботи накопичується відповідна література. Літературою з правових проблем можуть користуватись і учні. Для них у кабінеті історії та права створено змінний куточок правових знань, працює скринька довіри «По секрету», змінний матеріал з рубрики «З їх іменами пов’язане українське право», або ж газета «Юний правознавець», через яку можна взяти участь у вікторині, тощо.

Не менше двох разів на рік для учнів-старшокласників та їх батьків організовуються зустрічі з лікарями, працівниками органів внутрішніх справ, з дільничним Придніпровської сільської ради. Досвід показує, що позакласна правовиховна робота має велике значення для поглиблення знань учнів з основ правознавства. Вони пробують свої сили у написанні рефератів, зборі матеріалів з усної народної творчості – прислів’я про працю, відпочинок; пробують вести роз’яснювальну роботу серед молодших школярів; беруть участь у шкільних, районних та обласних олімпіадах з основ правознавства.

 

РОБОТА З УЧНЯМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

 

За всіх часів вчителі опікувались не тільки проблемою набуття знань учнями, але й їхнім моральним станом та культурою поведінки. Тому дуже важливою є робота педагогів з учнями, чия поведінка не відповідає вимогам правил поведінки для школярів, Законам життя школи та нормам моралі.

Таких учнів називають «учнями з девіантною поведінкою» або «важковиховуваними». Причин відхилення у поведінці таких дітей багато. Це:

                       *            загальне падіння моралі в суспільстві;

                       *            зріст злочинності, зокрема серед неповнолітніх;

                       *            відсутність належної цензури на телебаченні;

                       *            негативний вплив «вулиці»;

                       *            ведення аморального способу життя батьками, зловживання ними алкогольних напоїв;

                       *            відсутність взаємозв’язків та нормальних відносин з однолітками, однокласниками;

                       *            погана спадковість;

                       *            та інше.

«Важкі» учні відзначаються підвищеним емоційним і загостреним самолюбством. Вони болісно реагують не будь-які зауваження, проявляючи протест, агресивність і, як наслідок, грубі порушення дисципліни.

Зважаючи на все вищесказане, в школі будується система запобігання відхиленням у поведінці учнів та профілактики правопорушень. Основні її компоненти:

ü проведення ранньої діагностики та педагогічної корекції відхилень у поведінці учнів;

ü виявлення причин відхилень у поведінці підлітків;

ü попереднє планування роботи з правової освіти та превентивного виховання;

ü ведення картотеки даних на учнів ВШК;

ü ведення класними керівниками щоденників психолого-педагогічних спостережень за учнями ВШК;

ü психолого-діагностична та корекційна робота практичного психолога;

ü залучення учнів ВШК та важковиховуваних учнів до роботи в гуртках, спортивних секціях, участі в позитивній діяльності різних видів;

ü заохочення позитивних вчинків учнів;

ü контроль з боку класних керівників за характером стосунків між підлітками в дитячому колективі; 

ü робота з батьками, корегування умов родинного виховання;

ü організація роботи групи оперативного реагування;

ü залучення до роботи з учнями, що потребують корекції поведінки, батьківської громади, дільничного інспектора, фахівців різних служб та центрів РДА, кримінальної міліції, працівника з соціальних питань сільської ради тощо.

 

ЗАСІДАННЯ-ТРЕНІНГ

«Права моєї країни»

 

Мета:                  Розширити коло правових знань учасників. Навчити свідомо ними користуватися в повсякденному житті. Познайомити з правами, які необхідно знати і виконувати кожній людині.

                            Виховувати навички співіснування та співпраці дорослих і дітей, людей різного соціального статусу в єдиному правовому полі. Спонукати до активної громадської позиції.

Форма проведення:     Тренінг.

Обладнання:     Магнітна дошка з набором магнітів, крейда, ватманський папір, маркери, ручки, листи із зошитів, 4 листа формату А-4, скотч, ножиці, клубок ниток, бутафорський мікрофон.

 

Учасники:   

-   члени групи оперативного реагування школи (адміністрація школи, педагог-організатор, шкільний психолог, керівник шкільного правового центру; представники сільської ради: заступник сільського голови, секретар, інспектор з соціальних питань, голова постійної комісії з питань сім’ї та молоді; дільничний інспектор; голова загальношкільного батьківського комітету);

-       начальник служби у справах неповнолітніх райдержадміністрації;

-       методист з питань виховної роботи відділу освіти райдержадміністрації;

-       діти внутрішкільного контролю.

Перед початком тренінгу тренер роздає учасникам  бейджі та пропонує вписати в них таке ім`я, яке на даний момент здається їм найзручнішим (це може бути їх власне ім`я , прізвисько, псевдонім, ім`я улюбленого літературного героя тощо).

 

Хід тренінгу:

І етап

Ø  Знайомство, привітання, створення комфортної психологічної обстановки. – 9 хв.

Ø  Складання загальних правил поведінки під час проведення тренінгу із фіксуванням їх на заздалегідь приготованому ватмані. – 5 хв.

Ø  Повідомлення теми тренінгу, технології його проведення. – 2 хв.

Ø  Мотивація учасників: кожний озвучує бажаний кінцевий результат тренінгу (що він очікує отримати для себе). – 5 хв.

Ø  Гра «Вітер дує». – 2 хв.

ІІ етап

Реалізація: розв`язання проблем тренінгу під час спільної діяльності.

1.     Робота в групах. – 10 хв.

Тренер пропонує:

-         дати назву умовній країні, мешканцями якої є всі присутні на даний час;

-         об`єднатись в окремі групи всім учасникам під №1; під №2; під №3; під №4;

-         кожній групі намалювати карту своєї країни;

-         скласти коротеньку розповідь про неї (3-4 речення).

2.     Правовий брейн-ринг. – 3 хв.

Тренер пропонує учасникам назвати:

-         Які  основні права є у кожної людини?

-         Основні документи, де записані ці права?

-         Які документи гарантують права мешканців нашої школи?

3.     Гра «Казка-підказка». – 3 хв.

Тренер акцентує увагу присутніх на тому, що кожна людина – це особистість, яка має свої права та обов`язки. Ніхто не має права порушувати права людини, дитини зокрема, втручатися і переробляти життя людини. Можна радити, пояснювати, переконувати в правильності іншого рішення в кожній окремій ситуації.

Цитується уривок з казки «Царівна-жаба»: «Навіщо ти, Іване-Царевичу, спалив мою жаб`ячу шкіру? Шукай мене тепер в тридев`ятому царстві, у Кощія Безсмертного.»

Проблемне запитання:

-         Яке право своєї дружини порушив Іван-Царевич?

Відповідь:

-         Право на приватне життя, таємницю.

Висновок: До людини треба ставитись з толерантністю, повагою до права на приватне життя, таємницю.

4.     Інтерактивна гра «Вільний мікрофон». – 10 хв.

-         Тренер пропонує комусь із учасників тренінгу розповісти про власний досвід, коли порушувалося право на свободу слова і думки.

-         Декілька гравців намагаються знайти додатні сторони цієї ситуації.

-         Бажаючі висловлюють свою думку про правильне рішення проблеми.

5.     Гра «Титанік». – 10 хв.

Всі гравці уявляють себе у ролі богів, що сидять на вершині Олімпу і спостерігають загибель «Титаніка». Так сталося, що у рятівному човні є тільки одне місце для порятунку. Члени кожної з чотирьох груп стають працівниками адвокатської кантори, що повинна захистити свого підопічного (1 група – капітана корабля, 2 – злодія, 3 – маленьку дитину; 4 – собачку) і врятувати його від загибелі. Промова захисту повинна бути такою переконливою, щоб всі присутні виявили бажання врятувати саме цього підзахисного. Після виступів всіх команд кожний присутній письмово голосує за того, чий захист йому особливо сподобався. Результати голосування тренер оголошує після наступної руханки.

6.     Руханка «Еволюція». – 4 хв.

Уявіть собі шлях еволюції, який пройшло людство за час свого існування:

1 етап – амеба, 2 – кролик, 3 – лось, 4 – мавпа, 5 – людина. Щоб перейти на кожну вищу ступінь розвитку, треба скористатися дитячою грою «Камінь – ножиці – папір», пам’ятаючи, що камінь тупить ножиці, ножиці ріжуть папір, а папір накриває камінь. Рухаючись по колу, починаючи у якості амеби, кожний учасник шукає собі пару і на рахунок «три» викидає умовне позначення (камінь – кулак, ножиці – два пальця, папір – долоня до низу). Гравець, який виграв, стає кролем, а той, що програв, залишається амебою. Гра продовжується. Слід пам’ятати: пару треба шукати тільки на своєму ступені розвитку; той, хто виграв – переходить на ступень вище, а переможений – на ступінь нижче. Гравці, які стали на п’ятий ступінь (люди) сідають на місце, останні продовжують грати. Гра на час.

7.     Написання «Декларації прав мешканців країни».  – 10 хв.

Оскільки для мирного співіснування мешканців будь-якої країни потрібні Закони, що гарантують їм права та обов`язки, дають можливість уникати конфліктів, то наступним завданням кожної групи є написання Декларації прав людини нашої країни.

Після обговорення найчастіше згадувані права заносяться до «Загальної Декларації» (10 основних прав), яка підписується всіма учасниками тренінгу.

ІІІ етап

Ø Підбиття підсумків тренінгу, вироблення єдиного рішення щодо шляхів розв`язання проблеми. – 5 хв.

Ø Гра «Інтернет»: кожний учасник тренінгу висловлює свою думку про досягнення результату, очікуваного на початку заняття. Гру починає тренер, тримаючи в руках клубок з нитками. Після закінчення свого виступу кожен кидає клубок будь-кому з присутніх, при цьому тримаючись за нитку, таким чином передаючи право слова наступному гравцю. По закінченні гри в середині кола утворюється мережа, що поєднує всіх присутніх, схожа на Інтернет. – 10 хв.

Ø Завершення тренінгу. Заключне слово учасників. – 2 хв.

 

ВИСНОВКИ

 

Отже, правова культура - це не тільки знання, розуміння і психологічне сприйняття чинного права, а й поведінка громадянські відповідальної особи в межах чинної правової моделі.

Знання права розкриває можливості доцільного і розумного використання правових цінностей для реалізації власних інтересів, задоволення потреб, що виникають у повсякденному житті людини. Знання права створює умови для активної соціальної, політичної, правової діяльності людини, що особливо важливо в умовах сучасного державотворення та створення цивілізованого правопорядку в Україні.

Щороку приходить час, коли наші вихованцізалишають школу, отримавши атестат зрілості, і вступають у доросле самостійне життя. Від них вимагається успішно займатися дорученою справою, бути відповідальними, виконувати громадянські обов’язки – хорошого трудівника, захисника Вітчизни, патріота, борця з недоліками в суспільстві, господаря своєї країни, сім’янина. Державі буде важлива їх думка, їхні позиції щодо проектів законодавчих актів, які виносяться на широке обговорення. При цьому продовжується безперервний процес поповнення своїх правових знань. І особливо важливим стає зміцнення готовності боротися зі злом, непримиренність до того, що заважає нам жити. Усе це потрібно громадянинові України. І ми, педагоги, дуже сподіваємось, що дали своїм дітям той необхідний запас знань, який не дозволить їм піти на дно нашого складного і бурхливого життя.

При виконанні курсової роботи були виконані такі завдання:

·           розкрита необхідність та ефективність правового виховання в сучасній загальноосвітній школі;

·           охарактеризовані форми і методи процесу становлення правової культури учнів засобами громадянської освіти;

·           надані практичні матеріали в допомогу педагогам щодо правового виховання учнів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.     Ткачов С. Громадянська освіта учнівської молоді: історико-педагогічні аспекти та термінологічне поле. – Х.: Основа, 2011. – 95 с.

2.      Євтушенко Р. Розвиток правової освіти – необхідна умова побудови правової держави / Історія України. – 2003. - № 9. – С. 18 – 25

3.      Зорнік Т. Формування громадянської свідомості учнів під час вивчення правознавства / Історія України. – 2003. - № 7. – С. 27 – 31

4.      Концепція громадянської освіти в Україні. Актуальність громадянської освіти в Україні / Директор школи. – 2001. - № 20. – С. 7 – 10

5.      Куксенко С. Створення позитивної мотивації навчальної діяльності школярів під час вивчення правознавства / Історія України. – 2002. - № 47. – С. 25 – 27

6.      Марченко М. Організація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення правознавства / Історія України. – 2003. - № 1. – С. 24 – 27

7.      Машіка В. Нетрадиційні методи навчання / Юридичний вісник України. – 1998. – 9 – 15 липня. – С. 6

8.      Машіка О. Нетрадиційні методи, форми та прийоми навчання в курсі "Основи правознавства" / Історія в школах України. – 1999. - № 4. – С. 26 – 29

9.      Михальчук В. Системний підхід до вивчення правознавства в школі / Історія України. – 2003. - № 13 – С. 25 – 26

10. Савка О. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках правознавства / Історія України. – 2002. - № 15. – С. 8 – 9